Doelgroep: pedagogisch medewerkers.

De hier beschreven training wordt in company aangeboden.  
De training voor Pm-ers is minder omvangrijk wat betreft zelfstudie en opdrachten. Voor VVE-koppels die samen de bijeenkomsten bijwonen, wordt de groep steeds na de pauze opgesplitst in één groep voor Pm-ers en één groep voor leerkrachten.

Doelen:

De pedagogisch medewerkers hebben kennis van:
• het belang van spelenderwijs voor- en vroegschoolse educatie;
• spelontwikkeling in samenhang met de taalontwikkeling, de reken-wiskunde ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling.
De pedagogisch medewerkers hebben concrete handvatten en vaardigheden voor:
• het dagelijks uitvoeren van de Speelplezier speel-leerroutines: demonstratiespel, gezamenlijk (hand-)pantomimespel en de Speelplezier tussendoortjes in de grote groep;
• het dagelijks uitvoeren van de Speelplezier begeleide activiteit in de kleine groep;
• het organiseren, observeren en begeleiden het vrije pel;
• het verzorgen van extra zorg in de vorm van spelbegeleiding;
• het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in het Groeiboek en naar wens in de Speelplezier volg- en overdrachtsformulieren;
• het inrichten van een speel-leeromgeving met hoeken;
• het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

De trainingsbijeenkomsten kenmerken zich door:
• de voortdurende koppeling van theorie aan de dagelijkse praktijk (anekdotes, filmbeelden en zelf laten ervaren);
• demonstraties van de trainer en kijken naar Speelplezier-instructiefilms;
• in groepjes oefenen van spelvaardigheden, zoals het binnen een spelcontext uitbeelden van woorden en het al spelend verwoorden van innerlijke gedachtes.

Training op de werkvloer

de Speelpleziertrainer:
• wisselt observeren en model staan door mee te doen af met filmen. Achteraf wordt gereflecteerd aan de hand van reflectieformulieren;
• leidt een HBO-er van het team op tot Speelplezierbegeleider. Deze begeleider stuurt het proces aan en begeleidt op de werkvloer.

Bijeenkomst en inhoud

Huiswerk

Studiebelasting

1.’Speelplezier in de huis- en themahoek’
(spel, taalproductie/woordenschatuitbreiding)

Inhoud:
• de functies van spel;
• spel- en taalaanbod en spel- en taalruimte;
• de aan spel gekoppelde viertakt van Verhallen;
• een praktische oefening met het maken van woordclusters en het spelen van een demonstratiespel en aansluiten (hand-)pantomimespel;
• de inrichting van de huishoek
• ouderbetrokkenheid.

Zelfstudie:
• lees de speel-leerwijzer spelenderwijs voor- en vroegschoolse educatie;
• bekijk de dvd ‘Speelplezier met handpoppen en knuffels’ button: instructie

Praktijkopdracht en reflectie in portfolio:
• verrijk de huishoek;
• voer dagelijks het demonstratiespel en aansluitend (hand-)pantomimespel uit in de grote groep. Reflecteer na het begeleidingsbezoek samen met de trainer of Speelplezierbegeleider in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 3

2.’Met Speelplezier het jaar rond’
(spel,taalproductie/woordenschatuitbreiding)

Inhoud:
• reflectie op de praktijkopdracht;
• spel- en taalaanbod en spel- en taalruimte;
• de aan de spelwerelden van Vermeer gekoppelde spelvormen;
• een praktische oefening met het maken van woordclusters en het spelen van een demonstratiespel en aansluitend (hand-)pantomimespel;
• Speelplezier tussendoortjes: handpantomime;
• de begeleide spelactiviteit op drie niveaus;
• ouderbetrokkenheid. 

Zelfstudie:
• bestudeer de dvd: ‘Speelplezier met handpantomime’, button instructie en oefen.
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomst: bestudeer de dvd ‘Speelplezier in de bouwhoek’ button instructie.

Praktijkopdracht en reflectie in portfolio:
• bereid samen met de collega’s het komende thema voor;
• maak het groepsplan voor de volgende themaperiode;
• voer dagelijks het demonstratiespel en aansluitend (hand-pantomimespel uit in de grote groep;
• voer dagelijks de begeleide spelactiviteit in de kleine groep uit;
• reflecteer na het begeleidingsbezoek samen met de trainer of Speelplezierbegeleider in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 3

3. ‘Speelplezier in de bouwhoek’ 
(spel, creativiteit, meetkunde, techniek, causaal redeneren)

Inhoud:
• reflectie op de praktijkopdracht;
• kijken naar spel in de bouwhoek;
• de inrichting van de bouwhoek;
• de aan de spelwerelden van Vermeer gekoppelde spelvormen;
• de vormen van samenspel (Parten);
• bouwen in relatie tot meten en meetkunde en causaal redeneren;
• begeleide bouwactiviteiten in de kleine groep en spelimpulsen voor het vrije spel in de bouwhoek;
• ouderbetrokkenheid.

 

Zelfstudie:
• bestudeer de dvd ‘Speelplezier in de bouwhoek’ button bouwactiviteiten;
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomst: bestudeer de dvd ‘Speelplezier in het atelier’, button: instructie.

Praktijkopdracht en reflectie in portfolio:
• bereid samen met de collega’s het komende thema voor;
• maak het groepsplan voor de volgende themaperiode;
• voer dagelijks alle Speelplezierroutines uit;
• verrijk de bouwhoek;
• voer 2x een bouwactiviteit in de kleine groep uit. Een maal op niveau 1 en een maal op niveau 2. Reflecteer na het begeleidingsbezoek samen met de trainer of Speelplezierbegeleider in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 3

4.’Speelplezier in het atelier’
(spel, creativiteit, meetkunde, techniek, causaal redeneren)

Inhoud:
• reflectie op de praktijkopdracht;
• kijken naar het spel in het atelier;
• de inrichting van atelier en exploratiebak;
• meespelen en prikkelen tot causaal redeneren;
• begeleide atelieractiviteiten in de kleine groep en spelimpulsen voor het vrije spel in het atelier;
• ouderbetrokkenheid.

Zelfstudie:
• bestudeer de dvd ‘Speelplezier in het atelier’, button: atelieractiviteiten;
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomst: bestudeer de dvd ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’, button: instructie.

Praktijkopdracht en reflectie in het portfolio:
• bereid samen met de collega’s het komende thema voor;
• maak het groepsplan voor de volgende themaperiode;
• voer dagelijks alle Speelplezierroutines uit;
• richt een atelier in en noteer welke materialen je hebt toegevoegd aan het atelier en observeer en interpreteer het spel van een kind in het atelier;
• voer dagelijks de Speelplezier speel-leerroutines in de grote en in de kleine groep uit;
• voer minimaal 2x een atelieractiviteit in de kleine groep uit. Een maal op niveau 1 en een maal op niveau 2. Reflecteer na het begeleidingsbezoek samen met de trainer of Speelplezierbegeleider in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 3

5. Speelplezier met tafelpoppenspel:
‘We spelen een boek’

(spel, boekoriëntatie, verhaalbegrip, de functie van geschreven taal)

Inhoud:
• reflectie op de praktijkopdracht;
• the theory of mind (TOM)
• boekoriëntatie, verhaalbegrip, de functie van geschreven taal gekoppeld aan tafelpoppenspel;
• woordenschatuitbreiding;
• een praktische oefening in het ontwerpen en spelen van een tafelpoppenspel rondom een prentenboek;
• ouderbetrokkenheid.

Zelfstudie:
• lees het pdf-bestand: ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’;
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomst: bestudeer de dvd ‘Speelpleziertussendoortjes’ en de bijbehorende publicatie.

Praktijkopdracht en reflectie in het portfolio:
• bereid samen met de collega’s een thema: ’Spelen rondom een boek’ voor;
• maak het groepsplan voor de volgende themaperiode;
• voer dagelijks de Speelplezier speel-leerroutines in de grote en in de kleine groep uit;
• voer minimaal 3x een begeleid tafelpoppenspel uit. Een maal op niveau 1, een maal op niveau 2 en een maal op niveau 3. Reflecteer na het begeleidingsbezoek samen met de trainer of Speelplezierbegeleider in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 3

6. ‘Winkeltje spelen’ en organisatie en invulling van de speelwerktijden en ‘Speelplezier tussendoortjes’ in de grote en in de kleine groep
(Sensomotoriek, taal, taalbewustzijn. Alfabetisch principe, getalbegrip, oriënteren en lokaliseren)

Inhoud:
• reflectie op de praktijkopdracht;
• winkelspel gekoppeld aan de tussendoelen getalbegrip en de functie van geschreven taal;
• een praktische oefening in het uitvoeren van de Speelplezier speel-leerroutines rondom winkelspel;
• ouderbetrokkenheid.

Zelfstudie:
• bestudeer de dvd ‘Speelpleziertussendoortjes’ en de bijbehorende publicatie;
• bestudeer de speelplankaartenset; ‘Winkeltje spelen’;
• lees nogmaals de speel-leerwijzer spelenderwijs voor- en vroegschoolse educatie en reflecteer op je dagelijkse Speelplezierpraktijk.

Praktijkopdracht en reflectie in het portfolio:
• bereid samen met de collega’s het komende thema voor;
• maak het groepsplan voor de volgende themaperiode;
• voer dagelijks de Speelplezier speel-leerroutines in de grote en in de kleine groep uit;
• voer dagelijks Speelplezier tussendoortjes in de grote groep uit;
• reflecteer na het begeleidingsbezoek samen met de trainer of Speelplezierbegeleider in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 3

7. Organisatie en begeleiding van het vrije spel en ouderbetrokkenheid
(Spelontwikkeling en spel in relatie tot andere ontwikkelingsgebieden)

Inhoud:
• reflectie op de praktijkopdracht;
• executieve functies in relatie tot spelkwaliteit;
• organisatie van het vrije spel;
• herhaling van spelvormen en vormen van samenspel;
• de zone van naaste ontwikkeling;
• observeren, faciliteren en kindvolgend meespelen en spel verrijken;
• ouderbetrokkenheid.

 

Zelfstudie:
• maak een fotocollage van de aan de spelwerelden van Vermeer gekoppelde spelvormen; 
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomt: bestudeer de Speelplezier speel-leerwijzer ‘Spel en spelbegeleiding’ (pdf-bestand: herziene uitgave).

Praktijkopdracht en reflectie in portfolio:
• Observeer dagelijks, aan de hand van de Speelplezier observatiekaart, het vrije spel. Kies na de observatieronde een kind uit. Met dat kind ga je kindvolgend meespelen en in de zone van naaste ontwikkeling het spel verrijken. Reflecteer na het begeleidingsbezoek samen met de trainer of Speelplezierbegeleider in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 3

8. extra zorg in de vorm van spelbegeleiding en certificering

Inhoud:
• kinderen die goed spelen, ontwikkelen zich goed;
• een actieplan spelbegeleiding als onderdeel van een handelingsplan;
• toelichting op spelbegeleiding aan de hand van casussen;
• certificering.

 
contact-
uren
 
3  

Begeleiding op de werkvloer

Er zijn twee opties. De organisatie maakt zelf de keuze of ze met optie A of B willen werken.

A. de Speelpleziertrainer begeleidt:
– het hele team een dagdeel bij het herinrichten van de groep;
– iedereen minimaal 8 x 75 minuten bij de uitvoering van de Speelplezier speel-leerroutines op de werkvloer.

B. Een aan de organisatie verbonden HBO-er wordt gedurende 16 dagdelen door de Speelpleziertrainer opgeleid tot aan de organisatie verbonden Speelplezierbegeleider. Aan de hand van door Speelpleziermethodiek aangereikte richtlijnen en reflectielijsten, stuurt de Speelplezierbegeleider (in opleiding) het invoerings- en implementatieproces aan en begeleidt zij of hij de Pm-ers minimaal 8 x op de werkvloer.

Het trainingstraject van de aan de organisatie verbonden Speelplezierbegeleider (in opleiding)
• Na de eerste module c.q. bijeenkomst, begeleidt de Speelpleziertrainer de Pm-ers één dagdeel bij het herinrichten van hun speel-leeromgeving. De speelplezier begeleider (in opleiding) zal na iedere module de Pm-ers aansturen om de inrichting van de hoeken te verfijnen.
• De Speelplezierbegeleider in opleiding volgt alle modules (bijeenkomsten).
• De Speelpleziertrainer begeleidt zelf na iedere module c.q. trainingsbijeenkomst twee tot drie personen op de werkvloer en neemt daarbij de Speelplezierbegeleider in opleiding mee. Tijdens een volgend dagdeel gaat de Speelplezierbegeleider in opleiding samen met de Speelpleziertrainer maximaal twee mensen begeleiden op de werkvloer. Het nagesprek wordt samen met de trainer voorbereid, uitgevoerd en na afloop geëvalueerd. Vervolgens gaat de aan de organisatie verbonden Speelplezierbegeleider (in opleiding), aan de hand van de Speelplezier reflectielijsten, zelfstandig iedereen nogmaals begeleiden op de werkvloer. Pm-ers en de Speelplezierbegeleider in opleiding houden een portfolio bij.
• Voorafgaand aan ieder nieuw Speelplezierthema wordt, onder leiding van de Speelplezierbegeleider (in opleiding), op het daarvoor bestemde Speelplezierformulieren voor iedere groep een groepsplan gemaakt en geëvalueerd.

Vve-Speelplezier certificeringseisen:

De Pm-er heeft:
• 100% van de bijeenkomsten bijgewoond (bij afwezigheid door overmacht kunnen, indien mogelijk, maximaal twee bijeenkomsten op een ander moment op een andere plek of op een alternatieve manier worden ingehaald);
• het Speelplezierportfolio bijgehouden;
• dagelijks de Speelplezier speel-leerroutines uitgevoerd;
• is 8 x 75 minuten begeleid op de werkvloer.

De Speelplezierbegeleider (in opleiding):
• heeft 100 % van de bijeenkomsten gevolgd en is negen keer op de werkvloer begeleid en heeft haar portfolio bijgehouden.

Omvang van de training: 8 bijeenkomsten van 3 uur en 10 uur begeleiding op de werkvloer.

Duur van de training: minimaal 1 en maximaal 2 jaar.

Studiebelasting:
34 contact- en begeleidingsuren
21 uur zelfstudie

Kosten:
Vraag hier een vrijblijvend telefonisch overleg aan. Na telefonisch overleg wordt er, indien wenselijk, een voorlichting voor het team verzorgd en een offerte gemaakt.

Borging: Speelpleziertrainers bieden jaarlijks Speelplezier nascholing aan. Bij deelname aan de jaarlijkse nascholing, ontvangen de deelnemers een Speelplezier nascholingscertificaat.

Materialen
Per groep c.q. groepslokaal wordt een Speelplezierpakket aangeschaft.

N.B.:
Voor individuele pedagogisch medewerkers, die niet in de gelegenheid zijn om incompany een training te volgen, wordt jaarlijks op de trainingslocatie van Speelpleziermethodiek een gecertificeerde Speelpleziertraining verzorgd.