Gecertificeerde (VVE) Speelpleziertraining voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 en 2.

Doelgroep:
Beroepskrachten die werken op een kinder- of peuteropvang en/of een school die met Speelplezier, voor- en vroegschoolse educatie, gaat werken.

Omvang van de training:
1 voorlichtingsbijeenkomst;
8 bijeenkomsten van 3 uur;
1 dagdeel herinrichten;
8 uur begeleiding op de werkvloer;
1 dagdeel certificeringsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst verzorgen de deelnemers een voorlichting voor ouders of voor collega’s, waarna zij het certificaat ontvangen. .

Inhoud en opzet van de training:

Doelen: 
De deelnemers hebben kennis van:
• het belang van spelenderwijs voor- en vroegschoolse educatie;
• spelontwikkeling in samenhang met de taalontwikkeling, de reken-wiskunde ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De beroepskrachten hebben concrete handvatten en vaardigheden voor:
• het dagelijks uitvoeren van de Speelplezier speel-leerroutines: demonstratiespel, gezamenlijk (hand-)pantomimespel en de Speelplezier tussendoortjes in de grote en in een kleine groep;
• het dagelijks uitvoeren van de Speelplezier begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep.
• het organiseren, observeren en begeleiden van de speel-werktijden en het vrije spel;
• het inrichten van een speel-leeromgeving met hoeken;
• het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

De trainingsbijeenkomsten:
De acht trainingsbijeenkomsten worden of apart voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten verzorgd of gedeeltelijk gezamenlijk en gedeeltelijk apart.
De bijeenkomsten kenmerken zich door:
• de voortdurende koppeling van theorie aan de dagelijkse praktijk (anekdotes, filmbeelden en zelf laten ervaren);
• demonstraties van de trainer en kijken naar Speelplezier-instructiefilms;
• in groepjes oefenen van spelvaardigheden, zoals het binnen een spelcontext uitbeelden van woorden en het al spelend verwoorden van innerlijke gedachtes.

Begeleiding op de werkvloer:
De Speelpleziertrainer begeleidt iedere beroepskracht 8 x 1 uur op de werkvloer. Zij/hij wisselt observeren en model staan door mee te doen af met filmen. Achteraf wordt gereflecteerd aan de hand van reflectieformulieren Daarnaast leidt de Speelpleziertrainer, gedurende het invoeringstraject, één beroepskracht op tot aan de locatie verbonden Speelplezier begeleider.

De Speelplezierbegeleider:
De Speelplezierbegeleider in opleiding volgt samen met de beroepskrachten alle modules /bijeenkomsten.
Na de eerste module c.q. bijeenkomst, begeleidt de Speelpleziertrainer de beroepskrachten één dagdeel bij het herinrichten van hun speel-leeromgeving. Daarna begeleidt de Speelpleziertrainer iedere beroepskracht minimaal 8 x 1 uur op de werkvloer. De Speelplezierbegeleider in opleiding zal de collega’s na iedere module aansturen om de inrichting van de hoeken te verfijnen.

De Speelpleziertrainer begeleidt zelf na iedere module c.q. trainingsbijeenkomst iedereen op de werkvloer en neemt daarbij de Speelplezierbegeleider in opleiding mee. Tijdens een volgend dagdeel van 4 uur gaat de Speelplezierbegeleider in opleiding samen met de Speelpleziertrainer maximaal drie mensen begeleiden op de werkvloer. Het nagesprek wordt samen met de trainer voorbereid, uitgevoerd en na afloop geëvalueerd. Vervolgens gaat de aan de school verbonden Speelplezierbegeleider in opleiding, aan de hand van de Speelplezier reflectielijsten, zelfstandig iedereen nogmaals begeleiden op de werkvloer. De beroepskrachten en de Speelplezierbegeleider in opleiding houden een portfolio bij.

Voorafgaand aan ieder nieuw Speelplezier speel-leerthema wordt, onder leiding van de Speelplezierbegeleider in opleiding, op het daarvoor bestemde Speelplezierformulier voor iedere groep een groepsplan gemaakt.
Na afloop van een Speelplezier speel-leerthema wordt, onder leiding van de Speelplezierbegeleider in opleiding, geëvalueerd.

Module c.q. trainingsbijeenkomst en inhoud Studiebelasting

 1.’Speelplezier in de huis- en themahoek’
(spel, taalproductie/woordenschatuitbreiding, demonstratiespel en aansluitend pantomimespel in de grote groep)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

2.’Met Speelplezier het jaar rond’
(spel, taalproductie/woordenschatuitbreiding, demonstratiespel en aansluitend pantomimespel in de grote groep en de begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

3.’Speelplezier in de bouwhoek’ 
(spel, creativiteit, meetkunde, techniek, causaal redeneren, demonstratiespel en aansluitend pantomimespel in de grote groep en de begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep, vrij spel, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

4.’Speelplezier in het atelier’
(spel, creativiteit, meetkunde, techniek, causaal redeneren, de begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep, vrij spel, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

5. Speelplezier met tafelpoppenspel: ‘We spelen een boek’
(spel, boekoriëntatie, verhaalbegrip, de functie van geschreven taal, demonstratiespel en aansluitend pantomimespel in de grote groep en de begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

6. ‘Winkeltje spelen’
(getalbegrip, meten en de functie van geschreven taal, oriënteren en lokaliseren, demonstratiespel en aansluitend pantomimespel in de grote groep en de begeleide activiteit in niveaus in de kleine groep, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

7. Vrij spel
(organisatie en begeleiding van vrij spel binnen en buiten, ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
studie-
uren
3 5

8. extra zorg in de vorm van spelbegeleiding en werken aan de eindpresentatie
(een sessie spelbegeleiding en ouderbetrokkenheid)

contact-
uren
 
3  

Studiebelasting voor de beroepskracht:
48 contacturen (cursus en begeleiding op de werkvloer);
35 uur zelfstudie (zes videocursussen op www.speelplezier.tv, opdrachten uitvoeren, bijlage in de modulenklapper lezen en portfolio bijhouden).

Studiebelasting voor de Speelplezierbegeleider in opleiding:
64 contacturen (cursus en begeleiding op de werkvloer);
35 uur zelfstudie (zes videocursussen op www.speelplezier.tv, opdrachten uitvoeren, bijlage in de modulenklapper lezen en portfolio bijhouden).

VVE Speelplezier certificeringseisen voor de beroepskracht:
De beroepskracht:
• heeft 100% van de bijeenkomsten bijgewoond (bij afwezigheid door overmacht kunnen, indien mogelijk, maximaal twee bijeenkomsten op een ander moment op een andere plek of op een alternatieve manier worden ingehaald);
• heeft 8 uur begeleiding op de werkvloer genoten en heeft een portfolio bijgehouden;
• beschikt over 80% van de competenties beschreven in het Speelplezier competentieformulier.

Borging en behoud van het certificaat:
Voor de borging en voor het behoud van het certificaat is de jaarlijkse nascholing in de vorm van één bijeenkomst en één begeleidingsmoment op de werkvloer verplicht! Deelnemers ontvangen na iedere nascholing een nascholingscertificaat.
Voor behoud van het certificaat moeten de gecertificeerde beroepskrachten jaarlijks minimaal eenmaal door een Speelpleziertrainer verzorgde nascholingsbijeenkomst bijwonen. Aansluitend worden ze minimaal één keer begeleid op de werkvloer. Ze ontvangen voor iedere nascholing een deelnamecertificaat.

Beroepskrachten die uitsluitend de cursus volgen (dus zonder begeleiding op de werkvloer) ontvangen een bewijs van deelname.

Certificeringseisen voor de Speelplezierbegeleider:
De Speelplezierbegeleider heeft:
• 100% van de bijeenkomsten voor de beroepskrachten bijgewoond (bij 1x afwezigheid door overmacht kan de deelnemer de bijeenkomst op alternatieve wijze inhalen).
• alle door de Speelpleziertrainer verzorgde begeleidingsbezoeken op de werkvloer bijgewoond (bij afwezigheid moet de deelnemer de gemiste training(en) inhalen);
• 32 uur begeleiding op de werkvloer genoten en heeft een portfolio bijgehouden;
• heeft voor alle in het beoordelingsformulier vermelde begeleidingsvaardigheden een voldoende.

Behoud van het certificaat:
Voor behoud van het certificaat moet de gecertificeerde Speelplezierbegeleider jaarlijks minimaal eenmaal de door de Speelpleziertrainer verzorgde nascholingsbijeenkomst bijwonen. Aansluitend wordt zij/hij één dagdeel getraind in het begeleiden op de werkvloer. Ze ontvangen voor iedere nascholing een deelnamecertificaat.

Kosten:
Vraag hier een vrijblijvend telefonisch overleg aan. Na telefonisch overleg wordt er, indien wenselijk, een voorlichting voor het team verzorgd en een offerte gemaakt.

Materialen:
• Per groep c.q. groepslokaal wordt een Speelplezier groepspakket aangeschaft.
• Per deelnemer wordt een Speelplezier deelnemerspakket aangeschaft.