Quickscan

Onderstaande quick scan is uitgevoerd door Sardes

Beoordelingskader

De vve-programma’s zijn door Sardes op grond van een inhoudsanalyse beoordeeld op de aanwezigheid van aandacht voor de vier onderscheiden ontwikkelingsgebieden, namelijk:

(I)       taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid,

(II)      denkontwikkeling en ontluikend rekenen,

(III)     motorische en creatieve ontwikkeling en

(IV)    persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Per programma is gekeken in hoeverre er aandacht is voor de afzonderlijke vier ontwikkelings-domeinen. Dit is gedaan aan de hand van een eenvoudig classificatiesysteem, te weten:

(1) niet: hiermee wordt bedoeld dat het programma geen expliciete aandacht heeft voor dit ontwikkelingsdomein, het is geen doel op zich, er zijn geen specifieke activiteiten gericht op het programmatisch ontwikkelen van kennis, vaardigheden en/of attitudes binnen dit ontwikkelingsdomein voor jonge kinderen;

(2) in geringe mate: hiermee wordt bedoeld dat het programma weinig expliciete aandacht heeft voor dit ontwikkelingsdomein, er zijn amper specifieke activiteiten gericht op het programmatisch ontwikkelen van kennis, vaardigheden en/of attitudes binnen dit ontwikkelingsdomein voor jonge kinderen;

(3) in hoge mate: hiermee wordt bedoeld dat het programma expliciete aandacht heeft voor dit ontwikkelingsdomein, het is het centrale doel of een van de centrale doelen van het programma, er zijn meerdere specifieke activiteiten gericht op het programmatisch ontwikkelen van kennis, vaardigheden en/of attitudes binnen enkele facetten van dit ontwikkelingsdomein voor jonge kinderen;

(4) volledig: hiermee wordt bedoeld dat het programma zeer expliciete aandacht heeft voor dit ontwikkelingsdomein, het is het centrale doel of een van de centrale doelen van het programma, er zijn vele specifieke activiteiten gericht op het programmatisch ontwikkelen van kennis, vaardigheden en/of attitudes binnen alle facetten van dit ontwikkelingsdomein voor jonge kinderen.

Beoordeling van het programma Speelplezier

Kwaliteit van het spel staat centraal in Speelplezier. Spel van hoge kwaliteit kenmerkt zich door een grote betrokkenheid, eigen initiatief, creativiteit, afwisseling, enthousiasme, plezier en intensiteit. Speelplezier onderscheidt drie hoofdtypen spel: manipulatief spel, (exploratiespel, sensopatisch spel, effectspel, oefenspel), verbeeldend spel (naspelen, samenspelen) en constructiespel (spel met materialen en objecten). Tijdens het spel doen kinderen sensomotorische en wiskundige ervaring op. Door te praten over spel verwerven ze taal. Speelplezier werkt met vrij spel en begeleide spelactiviteiten. Er wordt gewerkt met terugkerende activiteiten, de spel-taal-routines, in de grote en de kleine groep. Speelplezier is eclectisch in die zin dat een aantal inhoudelijke tussendoelen en daarbij behorende activiteiten in het programma zijn opgenomen. Er is een klapper beschikbaar waarin de inhoud van de thema’s beschreven staan.

Tabel 4.6         Aandacht van Speelplezier voor de vier ontwikkelingsdomeinen

Ontwikkelingsdomein Aandacht
I. Taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid  

Ontluikende geletterdheid is een expliciet doel. De tussendoelen beginnende geletterdheid van het Expertise Centrum Nederland worden gebruikt. In de spel-taalroutines zit de woordenschatdidactiek van Verhallen verwerkt.
Woordenschatuitbreiding, waaronder taal- en rekenbegrippen zit in het programma, alsmede een geleidelijke opbouw van steeds complexere taalconstructies: van benoemen naar redeneren.

Volledig
II. Denkontwikkeling en ontluikend rekenen  
Beginnende gecijferdheid wordt bevorderd. De tussendoelen tellen, meten en meetkunde uit de Taalbrochure van het Freudenthal Instituut vormen de leidraad. Volledig
III. Motorische en creatieve ontwikkeling  
Volgens programmaklapper is er in elk thema aandacht voor beweging, schrijfmotoriek, muzikale en bewegingsactiviteiten, versjes en liedjes. In hoge mate
IV. Persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling  
Het bevorderen van eigen initiatief en zelfstandigheid is een expliciet genoemd doel. In hoge mate