Speelpleziermethodiek?

Spelen is dè bezigheid van jonge kinderen. Ze leren door te exploreren, te experimenteren en te imiteren. Kinderen hebben spel ook nodig als uitlaatklep. Aangezien kinderen thuis steeds meer achter een beeldscherm zitten en  vaak geen rommel mogen maken, wordt het steeds belangrijker dat kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen zorgen voor een dagelijkse goede afwisseling van(be-)geleid spel en vrij spel.
Vanuit mijn affiniteit met spel en vanuit de visie dat spel de totale ontwikkeling stimuleert, is van 1976 tot nu de Speelpleziermethodiek ontstaan. De methodiek bestaat uit de dagelijks steeds terugkerende speel-leerroutines:
demonstratiespel en een (hand)pantomimespel voor spel- en taalstimulering  in de grote groep, een begeleid spel met een pedagogisch of didactisch motief in de kleine groep en observerend en kindvolgend meespelen en spel verrijken tijdens vrij spel.
Deze Speelplezier speel↔leerroutines zijn gebaseerd op de drie i’s:
inspireren in de grote groep door het spelen van een demonstratiespel in de vorm van een rollenspel of tafelpoppenspel en door het voorgespeelde nog eens samen te spelen (gezamenlijk (hand-)pantomimespel);
inleven door naar het spontane spel van het kind te kijken en te luisteren en door naast het kind hetzelfde te doen als het kind (spiegelen);
interveniëren tijdens de dagelijks terugkerende begeleide spelactiviteit in de kleine groep en soms, indien wenselijk, tijdens vrij spel.
De bedoeling van het interveniëren is om het  spel van kinderen te verrijken en ontwikkeling op diverse gebieden te stimuleren.

Door deze speel-leerroutines in de dagplanning op te nemen, is de te besteden tijd voor het vrije en voor het ontwikkelingstimulerende (be-)geleide spel in evenwicht. De Speelpleziermethodiek is overal toepasbaar in de kleutergroep, de peutergroep, de kinderopvang, in de BSO en enigszins aangepast zelfs thuis. 

Bekijk ook eens de video: “Wat is Speelpleziermethodiek?

Speelplezier-instructie-dvd’s met bijlagen

Omdat het werken met de ‘Speelplezier speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren’  om specifieke kennis, vaardigheden en training vraagt, ben ik gestart met het maken van instructie-dvd’s en het schrijven van de serie ‘Spelstimulering en spelend leren’.  Bij iedere instructie-dvd worden bijpassende publicaties uit deze serie als PDF-bestand aangeleverd.

Meer informatie:

De poppenspelserie

Speelplezier in de bouwhoek
Speelplezier in het atelier en aan de exploratiebak

Zie ook de webwinkel.