VVE Speelplezier training

crkboDe interventie ‘Speelplezier’ is door de erkenningscommissie van het Nederlands jeugdinstituut in 2018 wederom erkend als een goed onderbouwd en volledig integraal VVE-programma.
In de VVE-Speelpleziertraining leer je met het programma te werken. Een training bestaat uit een cursus, een aansluitende online video-cursus  en aansluitende begeleiding op de werkvloer en wordt afgesloten met een VVE-Speelpleziercertificaat.
Het is ook mogelijk om de cursusbijeenkomsten te volgen zonder begeleiding op de werkvloer, je ontvangt dan geen certificaat maar een deelnamebewijs.  

Margot Wouterse-Schmitz, de ontwikkelaar en eigenaar van de Speelpleziermethodiek en van het VVE- Speelplezierprogramma verzorgt jaarlijks in haar trainingsruimte in het Cultuurhuis Heerlen, cursussen VVE-Speelplezier. Deze cursussen zijn bedoeld voor nog niet gecertificeerde beroepskrachten van Speelplezierlocaties alsook voor teams van startende Speelplezierlocaties in Zuid Limburg.

De voor certificering verplichte begeleiding op de werkvloer wordt verzorgd door een, aan de eigen school of kinderopvang verbonden, gecertificeerde Speelplezier begeleider of door een zelf in te huren samenwerkingspartner van Speelpleziermethodiek. De Speelplezier begeleider werkt nauw samen met Margot en tekent de locatiebezoeken en opdrachten af, beoordeelt het portfolio en vult aan het eind van het traject samen met de deelnemer het Speelplezier competentieformulier in. Margot overlegt tussendoor met de Speelplezier begeleider en zal aan het eind van de training samen met de Speelplezier begeleider(s) en de directie van de instelling die medewerkers heeft laten trainen, de cursusbijeenkomsten en de training op de werkvloer evalueren. Op verzoek van de instelling, de Speelplezier begeleider of Margot kan een tussentijdse evaluatie worden ingepland.

De VVE-Speelpleziercursussen voor pedagogisch medewerkers zijn tot 2022 VOLGEBOEKT

BCO onderwijsadvies verzorgt in schooljaar 2020-2021 een VVE-Speelpleziertraining in Maastricht.
Contactpersoon: Gerlie Bremmers: GerlieBremmers@bco-onderwijsadvies.nl

VVE-Speelpleziercursus voor leerkrachten 2020-2021

Update: deze cursus is ook volgeboekt! Er staan inmiddels vier mensen op de wachtlijst, bij voldoende aanmeldingen start in januari 2021 een tweede groep.

Doelgroep:

• leerkrachten van de kleutergroepen van basisscholen die na een kennismakingsworkshop Speelplezier willen gaan invoeren;
• nog niet VVE-Speelplezier gecertificeerde leerkrachten van Speelplezierscholen en hun vóór 2018 gecertificeerde collega’s.

Locatie: het Cultuurhuis Heerlen steeds van 14.00 uur tot 17.00 uur

Kosten voor de 10 cursusbijeenkomsten: €1.175,- p.p. inclusief deelnemerspakket en toegang tot de aansluitende online-cursussen op speelplezier tv.

Kosten begeleiding op de werkvloer: prijs op aanvraag.

Data en inhoud Speelplezier VVE-training 2020-2021

1. 26-08-2020 Speelplezier in en om de huishoek, stap 1: geleid spel in de grote groep en organisatie en observatie van het vrije spel;
2. 14-10-2020 Speelplezier in en om de huishoek, stap 2: geleid spel in de grote groep, begeleid rollenspel en organisatie en observatie van het vrije spel;
3. 11-11-2020 Werken met aan SLO-doelen gekoppelde Speelplezier tussendoortjes in de grote groep. (In de kleutergroepen ook nog in de 1 /4e groep in drie niveaus).
4. 02-12-2020 Speelplezier in en om de huishoek, stap 2: geleid spel in de grote groep, begeleid rollenspel in de kleine groep en organisatie en observatie van het vrije spel:
5. 27-01-2021 Speelplezier in en om het atelier, stap 3: geleid spel in de grote groep, begeleid exploratie- en constructiespel in de kleine groep en organisatie en observatie van het vrije spel;
6. 03-03-2021 Speelplezier in en om de winkel: geleid spel in de grote groep, begeleid winkelspel in de kleine groep en organisatie en observatie van het vrije spel;
7. 07-04-2021 Speelplezier in en om de bouwhoek, stap 4: geleid spel in de grote groep, begeleid constructiespel in de kleine groep organisatie en observatie van het vrije spel;
8. 12-05-2021 We spelen een boek: geleid spel in de grote groep, begeleid tafelpoppenspel en voorlezen in de kleine groep en organisatie en observatie van het vrije spel;
9. 09-06-2021 Verdieping vrij spel en extra zorg in vorm van een sessie spelbegeleiding;
10. 14-07-2021 Certificeringsbijeenkomst met eindpresentaties.

Studiebelasting
• 48 contacturen
• 35 uur zelfstudie

Hoofddoel

De deelnemers hebben de didactische kennis en concrete handvatten om samen met de collega’s van de kleuterbouw te werken met de in 2018 door de erkenningscommissie van het NJi erkende interventie Speelplezier, spelenderwijs vóór- en vroegschoolse educatie.

Vve-Speelplezier certificeringseisen

De deelnemer:
• heeft 100% van de bijeenkomsten bijgewoond;
• heeft een voldoende beoordeling van het Speelplezierportfolio;
• voert dagelijks de Speelplezier speel-leerroutines uit;
• is minimaal 8 uur op de werkvloer begeleid;
• beschikt over 80% van de competenties, beschreven in het Speelplezier competentieformulier.

Voor behoud van het Speelpleziercertificaat is jaarlijkse deelname aan minimaal één Speelplezier nascholingsbijeenkomst gekoppeld aan één begeleidingsmoment op de werkvloer verplicht. De deelnemers ontvangen een Speelplezier nascholingsbewijs.

Meer informatie: klik hier 

Inschrijving en leveringsvoorwaarden

Inschrijving geschiedt via een offerte-aanvraag door de directie van de school. Binnen een week wordt telefonisch contact opgenomen.

Een offerte is twee maanden geldig. Na ondertekening van de offerte is de inschrijving definitief. De training wordt volgens de afspraak in de offerte in twee termijnen gefactureerd. Facturen moeten binnen 14 dagen betaald worden.

De directie levert met toestemming van de deelnemers het werk-emailadres alsook de gegevens voor het Speelpleziercertificaat aan. Te weten: naam, geboortestad en geboortedatum.

Indien een ingeschreven persoon door overmacht niet aan de cursus kan deelnemen, is een plaatsvervanger toegestaan, mits tot 24 uur voor aanvang van de eerste cursusbijeenkomst hiervan melding is gemaakt bij Speelpleziermethodiek. Als een deelnemer door overmacht bijeenkomsten mist, kan zij/hij deze bijeenkomst(-en) gratis bij een volgende cursusgroep inhalen.

Speelpleziermethodiek is gerechtigd om bij ziekte of overmacht:
• de datum voor een cursusbijeenkomst te verschuiven naar een later tijdstip. Hiervan wordt men voor aanvang van de bijeenkomst op de hoogte gesteld;
• een vervanger te sturen. Hiervan wordt men voor aanvang van de eerstvolgende bijeenkomst op de hoogte gesteld.

De begeleiding op de werkvloer kan bij overmacht door wederzijdse partijen, tot uiterlijk vier uur voor aanvang, worden verplaatst naar een ander moment.

Speelpleziermethodiek behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht van alle Speelpleziermaterialen ligt bij Speelpleziermethodiek. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Speelpleziermethodiek cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.