Gecertificeerde (VVE) Speelplezier basis- en opfriscursus voor leerkrachten 2017-2018 in Maastricht

(Deze cursus is volgeboekt)

Doelgroep:

• nog niet Speelplezier gecertificeerde leerkrachten werkzaam op een school die met Speelplezier werkt;
• vervangers op scholen die met Speelplezier werken; 
• Speelplezier gecertificeerde leerkrachten die nooit Speelplezier nascholing hebben gevolgd.

Omvang van de training: 8 bijeenkomsten van 3 uur op 20 september, 11 oktober, 15 november 2017 en
10 januari, 21 februari, 14 maart, 8 april en 23 mei 2018
en 8 uur begeleiding op de werkvloer.

Studiebelasting:
32 contacturen (cursus en begeleiding op de werkvloer)
35 uur zelfstudie. 

Locatie: Kindcentrum Manjefiek in Maastricht.

Kosten: € 850,- p.p. , inclusief cursusmaterialen.
Begeleiding op de werkvloer: prijs op aanvraag.

Vve-Speelplezier certificeringseisen:

De leerkracht heeft:
• 100% van de bijeenkomsten bijgewoond (bij afwezigheid door overmacht kunnen, indien mogelijk, maximaal twee bijeenkomsten op een ander moment op een andere plek of op een alternatieve manier worden ingehaald);
• een voldoende beoordeling van het Speelplezierportfolio;
• voert dagelijks de Speelplezier speel-leerroutines uit;
• is minimaal 8 x begeleid op de werkvloer.

Leerkrachten die uitsluitend de cursus volgen (dus zonder begeleiding op de werkvloer) ontvangen een bewijs van deelname.

Doelen:
De deelnemers hebben kennis van:
• het belang van spelenderwijs voor- en vroegschoolse educatie;
• spelontwikkeling in samenhang met de taalontwikkeling, de reken-wiskunde ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De leerkrachten hebben concrete handvatten en vaardigheden voor:
• het dagelijks uitvoeren van de Speelplezier speel-leerroutines: demonstratiespel, gezamenlijk (hand-)pantomimespel en de Speelplezier tussendoortjes in de grote en in een kleine groep;
• het dagelijks uitvoeren van de Speelplezier begeleide activiteit in de kleine groep.
• het organiseren, observeren en begeleiden van de speel-werktijden en het vrije spel;
• het inrichten van een speel-leeromgeving met hoeken;
• het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

De trainingsbijeenkomsten
De trainingsbijeenkomsten kenmerken zich door:
• de voortdurende koppeling van theorie aan de dagelijkse praktijk (anekdotes, filmbeelden en zelf laten ervaren);
• demonstraties van de trainer en kijken naar Speelplezier-instructiefilms;
• in groepjes oefenen van spelvaardigheden, zoals het binnen een spelcontext uitbeelden van woorden en het al spelend verwoorden van innerlijke gedachtes.

Training op de werkvloer
de Speelpleziertrainer:
• wisselt observeren en model staan door mee te doen af met filmen. Achteraf wordt gereflecteerd aan de hand van reflectieformulieren;
• leidt iemand van het team op tot Speelplezierbegeleider. Deze begeleider stuurt het proces aan en begeleidt op de werkvloer.

Bijeenkomst en inhoud Huiswerk Studiebelasting

 1.’Speelplezier in de huis- en themahoek’
(spel, taalproductie/ woordenschatuitbreiding)

Inhoud van de bijeenkomst:
• de functies van spel;
• spel- en taalaanbod en spel- en taalruimte;
• de aan spel gekoppelde viertakt van Verhallen;
• een praktische oefening met het maken van woordclusters en het spelen van een demonstratiespel en aansluiten (hand-)pantomimespel;
• inrichting van de huishoek.

Zelfstudie:
• lees de speel-leerwijzer spelenderwijs voor- en vroegschoolse educatie;
• bekijk de dvd ‘Speelplezier met handpoppen en knuffels’ button: instructie.

Praktijkopdracht en reflectie in portfolio:
• portfolio: noteer welke materialen je hebt toegevoegd aan de huishoek;
• voer dagelijks het demonstratiespel en aansluitend (hand-)pantomimespel uit in de grote groep en schrijf 2x een reflectie in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 5

2.’Met Speelplezier het jaar rond’
(spel, taalproductie/ woordenschatuitbreiding)

Inhoud van de bijeenkomst:
• spel- en taalaanbod en spel- en taalruimte;
• de aan de spelwerelden van Vermeer gekoppelde spelvormen;
• een praktische oefening met het maken van woordclusters en het spelen van een demonstratiespel en aansluitend (hand-)pantomimespel;
• Speelplezier tussendoortjes: handpantomime;
• de begeleide spelactiviteit op drie niveaus;
• ouderbetrokkenheid.

Zelfstudie:
• bestudeer de dvd ‘Speelplezier met handpantomime’, button instructie en oefen;
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomst: bestudeer de dvd ‘Speelplezier in de bouwhoek’ button instructie.

Praktijkopdracht en reflectie in portfolio:
• bereid samen met de collega’s het komende thema voor;
• maak het groepsplan voor de volgende themaperiode;
• voer dagelijks het demonstratiespel en aansluitend (hand-pantomimespel uit in de grote groep en reflecteer 1x in je portfolio;
• voer dagelijks de begeleide spelactiviteit in de kleine groep uit en reflecteer 1x in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 5

3.’Speelplezier in de bouwhoek’ 
(spel, creativiteit, meetkunde, techniek, causaal redeneren)

Inhoud van de bijeenkomst:
• kijken naar spel in de bouwhoek;
• de inrichting van de bouwhoek;
• de aan de spelwerelden van Vermeer gekoppelde spelvormen;
• de vormen van samenspel (Parten);
• bouwen in relatie tot meten en meetkunde en causaal redeneren;
• begeleide bouwactiviteiten in de kleine groep en spelimpulsen voor het vrije spel in de bouwhoek;
• ouderbetrokkenheid.

Zelfstudie:
• bestudeer de dvd ‘Speelplezier in de bouwhoek’ button bouwactiviteiten;
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomst: bestudeer de dvd ‘Speelplezier in het atelier’, button: instructie.

Praktijkopdracht en reflectie in portfolio:
• bereid samen met de collega’s het komende thema voor;
• maak het groepsplan voor de volgende themaperiode;
• voer dagelijks alle Speelplezierroutines uit;
• portfolio: noteer welke materialen je hebt toegevoegd aan de bouwhoek en observeer en interpreteer het spel van een kind in de bouwhoek;
• voer 2x een bouwactiviteit in de kleine groep uit. Een maal op niveau 1 en een maal op niveau 2. Reflecteer in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 5

4.’Speelplezier in het atelier’
(spel, creativiteit, meetkunde, techniek, causaal redeneren)

Inhoud van de bijeenkomst:
• kijken naar het spel in het atelier;
• de inrichting van atelier en exploratiebak;
• meespelen en prikkelen tot causaal redeneren;
• begeleide atelieractiviteiten in de kleine groep en spelimpulsen voor het vrije spel in het atelier;
• ouderbetrokkenheid.

Zelfstudie:
• bestudeer de dvd ‘Speelplezier in het atelier’, button: atelieractiviteiten;
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomst: bestudeer de dvd: ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’, button: instructie.

Praktijkopdracht en reflectie in het portfolio:
• bereid samen met de collega’s het komende thema voor;
• maak het groepsplan voor de volgende themaperiode;
• voer dagelijks alle Speelplezierroutines uit;
• richt een atelier in en noteer welke materialen je hebt toegevoegd aan het atelier en observeer en interpreteer het spel van een kind in het atelier;
• voer dagelijks de Speelplezier speel-leerroutines de grote en in de kleine groep uit;
• voer minimaal 2x een atelieractiviteit in de kleine groep uit. Een maal op niveau 1 en een maal op niveau 2, reflecteer in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 5

5. Speelplezier met tafelpoppenspel:
‘We spelen een boek’

(spel, boekoriëntatie, verhaalbegrip, de functie van geschreven taal)

Inhoud van de bijeenkomst:
• de ontwikkeling van empathie;
• boekoriëntatie verhaalbegrip, de functie van geschreven taal gekoppeld aan tafelpoppenspel;
• woordenschatuitbreiding;
• een praktische oefening in het ontwerpen spelen van een tafelpoppenspel rondom een prentenboek;
• ouderbetrokkenheid.

Zelfstudie:
• lees het pdf-bestand: ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’;
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomst: bestudeer de dvd ‘Speelpleziertussendoortjes’ en de bijbehorende publicatie.

Praktijkopdracht en reflectie in het portfolio:
• bereid samen met de collega’s een thema: ’Spelen rondom een boek’ voor;
• maak het groepsplan voor de volgende themaperiode;
• voer dagelijks de Speelplezier speel-leerroutines in de grote en in de kleine groep uit;
• voer minimaal 3x een begeleid tafelpoppenspel uit. Een maal op niveau 1 en een maal op niveau 2 en een maal op niveau 3 en reflecteer in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 5

6. ‘Winkeltje spelen’
(Getalbegrip, meten en de functie van geschreven taal oriënteren en lokaliseren)

Inhoud van de bijeenkomst:
• winkelspel gekoppeld aan de tussendoelen getalbegrip en de functie van geschreven taal;
• een praktische oefening in het uitvoeren van de Speelplezier speel-leerroutines rondom winkelspel;
• ouderbetrokkenheid.

Zelfstudie:
• bestudeer de dvd ‘Speelpleziertussendoortjes’ en de bijbehorende publicatie;
• bestudeer de speelplankaartenset; ‘Winkeltje spelen’;
• lees nogmaals de speel-leerwijzer spelenderwijs voor- en vroegschoolse educatie en reflecteer op je dagelijkse Speelplezierpraktijk;

Praktijkopdracht en reflectie in het portfolio:
• bereid samen met de collega’s het komende thema voor;
• maak het groepsplan voor de volgende themaperiode;
• voer dagelijks de Speelplezier speel-leerroutines de grote en in de kleine groep uit;
• voer dagelijks Speelplezier tussendoortjes in de grote groep uit en reflecteer in je portfolio;
• reflecteer in je portfolio op de organisatie en uitvoering van de speel-werktijd met begeleide activiteit en van de korte speelwerktijd met begeleid speelplezier tussendoortje.

contact-
uren
studie-
uren
3 5

7. Vrij spel en ouderbetrokkenheid
(organisatie en begeleiding van vrij spel binnen en buiten binnen als buiten)

Inhoud van de bijeenkomst: 
• organisatie van het vrije spel;
• herhaling van spelvormen en vormen van samenspel;
• de zone van naaste ontwikkeling;
• observeren, faciliteren en kindvolgend meespelen en spel verrijken;
• ouderbetrokkenheid.

Zelfstudie:
• maak een fotocollage van de aan de spelwerelden van Vermeer gekoppelde spelvormen;
• voorbereiding voor de volgende bijeenkomt: bestudeer de Speelplezier speel-leerwijzer: ‘Spel en spelbegeleiding’ (pdf-bestand: herziene uitgave).

Praktijkopdracht en reflectie in portfolio:
• Observeer dagelijks, aan de hand van de Speelplezier observatiekaart, het vrije spel. Kies na de observatieronde een kind uit. Met dat kind ga je kindvolgend meespelen en in de zone van naaste ontwikkeling het spel verrijken. Reflecteer 2 x in je portfolio.

contact-
uren
studie-
uren
3 5

8. extra zorg in de vorm van spelbegeleiding

Inhoud van de bijeenkomst:
• bekijken en bespreken van de fotocollages;
• kinderen die goed spelen, ontwikkelen zich goed;
• een sessie spelbegeleiding;
• toelichting op spelbegeleiding aan de hand van casussen;
• certificering

 
contact-
uren
 
3  

Begeleiding op de werkvloer
Een gecertificeerde Speelpleziertrainer begeleidt de nog niet gecertificeerde leerkracht(en) 8 uur bij de uitvoering van de Speelplezier speel-leerroutines op de werkvloer.

Materialen
• de publicatie Speelplezier, voor- en vroegschoolse educatie (2016)
• de modulenklapper (2016) en bijbehorende materialen voor zelfstudie.

Borging
Voor de borging en verdieping wordt na certificering per jaar minimaal één moment van nascholing aanbevolen.

(Deze cursus is volgeboekt)